Predikanten

ds. M.C. Batenburg

ds. M.C. Batenburg

Marinus Cornelius (Marco) Batenburg is sinds 8 september 2013 verbonden als wijkpredikant aan de St.-Jansgemeente (wijk A). Hij werd in 1972 geboren in Dordrecht en groeide op in Sliedrecht. Na zijn studie theologie werd hij bevestigd tot predikant in de hervormde gemeente van Zalk en Veecaten, een kleine dorpsgemeente aan de IJssel. Daarna volgde in maart 2004 de overstap naar Waddinxveen (Bethelkerk).

Ds. Batenburg is bestuurlijk actief als lid van het moderamen van de classis Gouda en voorzitter van het bestuur van de IZB, vereniging voor zending in Nederland. Verder is hij redactielid van de publicatieGoed gelovig. Een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus(Boekencentrum 2015, te verschijnen).

Hij is getrouwd met Martine en samen kregen zij drie kinderen.

Ds. Batenburg is verder een actief gebruiker van Twitter en Facebook en heeft ook eenweblog, waarop hij regelmatig teksten plaatst over geloof, kerk en theologie.

E-mail: ds. M.C. Batenburg
Boschpolderstraat 21, 2807 LJ  Gouda
Tel: 0182-769151

vacature

Profielschets deeltijd (60%) predikant/kerkelijk werker Protestante gemeente wijkgemeente A Sintjanskerk

Algemeen In verband met de benoeming van ds. Batenburg tot preses van de landelijke synode ontstaat er voor de duur van zijn benoeming een vacature. Ds. Batenburg blijft voor 40% taken vervullen in Gouda. Om dit een tijdelijke aanvulling  in deeltijd betreft voor de ondersteuning van de reeds verbonden wijkpredikant voor bepaalde tijd (3,5 jaar), kan hier geen beroepingsprocedure voor gevolgd worden, maar is hier sprake van een sollicitatieprocedure voor een tijdelijke aanstelling.

De te werven (mannelijke) predikant c.q. kerkelijk werker weet zich in de eerste plaats dienaar van het Woord en laat zich daardoor leiden. Hij weet zich door God geroepen en kan met enthousiasme zijn werk doen in de gemeente. Hij weet zich gebonden aan de belijdenis van de kerk en verbonden met de geloofstraditie van onze wijkgemeente en is bekend en vertrouwd met het gedachtengoed van de Gereformeerde Bond. In de aandachtspunten en actiepunten van het beleidsplan ziet hij mogelijkheden en uitdagingen voor zijn werk als predikant c.q. kerkelijk werker. Hij voelt zich op zijn plaats in de kerkelijke gemeente. Kandidaat is woonachtig in of op acceptabele reisafstand van Gouda.

Voor deze selectieprocedure worden behalve predikanten ook kerkelijk werkers (met preekbevoegdheid) en emeritus predikanten expliciet gevraagd hun interesse in de vacature kenbaar te maken.

Context De gemeente Sint-Janskerk wijk A van de Protestantse Gemeente Gouda maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Gouda is een historische stad, waarin de Sint-Janskerk een beeldbepalend monument is. De Protestantse Gemeente telt zeven wijkgemeenten, waaronder de twee Sint-Jansgemeenten wijk A en wijk B. Wijk A telt bijna 2000 (doop)leden. De twee wijkgemeenten werken nauw samen. Ze staan in de gereformeerde traditie en voelen zich verwant met de Gereformeerde Bond.

Pastoraat De predikant / kerkelijk werker voelt zich samen met de andere gemeente predikanten (M.C. Batenburg en G.C. Vreugdenhil) en andere leden van de wijkkerkraden A en B verantwoordelijk voor de opbouw van de Sintjansgemeente. Hij weet daarbij een goed evenwicht te vinden tussen zijn mogelijkheden als part-time werker en de inzet van de leden van de kerkenraad en vrijwilligers. Hij kan zich daarbij enthousiasmerend en dienstbaar opstellen. In de kerkenraad stimuleert de predikant / kerkelijk werker samen met de pastorale ouderlingen en bezoekmedewerkers het pastoraat en diaconaat in onze wijkgemeente. Bij bijzondere situaties van crisis en vreugde wordt hij betrokken.

Erediensten De zondagse samenkomsten vormen het hart van ons gemeenteleven. Vanuit de zondagse erediensten zijn er verbindingen naar het leven van de gemeente door de week, zowel in gemeenteverband als in de samenleving. De gemeenteleden worden toegerust om hun plaats in de gemeente en in de samenleving te kunnen innemen en om in verbondenheid met elkaar te groeien in geloof. De predikant / kerkelijk werker weet preek, vorm en inhoud van de liturgie tot een geheel te maken. In begrijpelijk en eigentijds taalgebruik weet hij in de prediking steeds weer nieuwe schatten uit de Bijbel aan te boren. Hij is in staat een heldere uitleg te geven, waarbij diepere lagen en betekenissen uit een Bijbelgedeelte worden verbonden met het persoonlijk geloofsleven van gemeenteleden en de praktijk van het leven. De predikant / kerkelijk werker probeert aan te sluiten op de actuele leefwereld van jong en oud en heeft in het bijzonder oog voor de vele jonge gezinnen in de gemeente. 

Jeugd en catechese De predikant / kerkelijk werker kent de jongeren van de gemeente, heeft oog voor hen en hun interesses en leefwereld. Hij weet hen te betrekken bij de erediensten. Hij participeert in de catechesecommissie en geeft zelf ook catechisatie aan de grote groep jongeren van onze gemeente. De belijdeniscatechisatie wordt gegeven door collegae predikanten. 

Samenwerken De predikant / kerkelijk werker is in staat om de toerusting van gemeenteleden vorm te geven. Hij staat daarbij in nauwe verbinding met de huidige wijkpredikanten en neemt een groot deel van de taken van predikant M.C. Batenburg over. De samenwerking met de andere plaatselijke kerken en predikanten wordt als natuurlijk ervaren. 

Wat niet De huidige wijkpredikant MC Batenburg zal zich in de resterende deeltijdfunctie van 40% toeleggen op de volgende taken: Invullen van preekbeurten (circa 27 keer), geven van belijdeniscatechese en betrokkenheid bij beleidsmatige aangelegenheden en vergaderingen. 

Profielschets overzicht 

De mannelijke kandidaat: 

 1. Is beschikbaar om zo snel mogelijk te starten uiterlijk 1 april 2020 in Gouda;
 2. heeft een parttime dienstverband (maximaal 60%) tot eind april 2023 voor 6 dagdelen per week; 
 3. Is predikant, kerkelijk werker (met preekbevoegdheid) of emeritus predikant;
 4. Is vertrouwd met het gedachtengoed van de Gereformeerde Bond;
 5. Is gevoelig voor de breedte van de gemeente en weet daarin verbindend op te treden;
 6. gaat tussen de 10 tot 20 keer per jaar voor in zowel ochtend- als avonddiensten; 
 7. woont in of op acceptabele reisafstand van Gouda (geen pastorie); 
 8. ontvangt een onkostenvergoeding voor reiskosten;
 9. heeft (levens-)ervaring en heeft bij voorkeur al één gemeente als predikant gediend; 
 10. kan zich vinden in de beleidsvisie van onze gemeente; 
 11. kan goed samenwerken met andere wijkpredikanten;
 12. is flexibel in de inzet van deze dagdelen per week om in crisispastoraat te acteren;
 13. weet jong en oud aan te spreken in hun leefwereld; 
 14. weet te activeren, te inspireren en te enthousiasmeren;
 15. schakelt gemeenteleden graag in voor ere- en andere diensten; 
 16. geeft het pastoraat samen met de ouderlingen en bezoekmedewerkers gestructureerd vorm; 
 17. laat in de zondagse eredienst klinken dat hij ook doordeweeks (pastoraal) verbonden is met het gemeenteleven; 
 18. spreekt vanuit zijn hart, bezielend en inspirerend; 
 19. is vertrouwd met de hedendaagse media en (digitale) communicatiemiddelen; 
 20. heeft een open vizier en staat open voor samenwerking in en buiten de kerk.

Bij interesse graag contact opnemen met de scriba van wijkgemeente A.

ds. G.C. Vreugdenhil

ds. G.C. Vreugdenhil

Gerrit Cornelis (Gerrit) Vreugdenhil is sinds 7 september 2014 verbonden als wijkpredikant aan de Hervormde Sint-Jansgemeente (wijk B). Hij werd in 1968 geboren in Utrecht en groeide op in De Meern. Na enkele jaren medische biologie gestuurd te hebben, maakte hij de overstap naar theologie. Tijdens zijn studie gaf hij als student-assistent enkele jaren Bijbels Hebreeuws aan eerstejaars theologiestudenten. Deze ervaring en de contacten met enkele zendingsarbeiders deden het verlangen groeien om de zending in te gaan. In augustus 1998 werd hij als zendingspredikant door de GZB uitgezonden naar Chili en was daar tot februari 2007 werkzaam als docent Oude Testament en Bijbels Hebreeuws aan de Evangelische Theologische Faculteit (FET) van Chili, eerst in Concepción en later in de hoofdstad Santiago. Na terugkeer in Nederland is hij in september 2007 predikant geworden van de Hervormde Gemeente van Woerden. In oktober 2013 promoveerde hij op een studie over Psalm 91 met als titel: ‘Onheil dat voorbijgaat – Psalm 91 en de (oudoosterse) bedreiging door demonen’.

Zijn theologische interesse gaat uit naar thema’s als betekenis en boodschap van het Oude Testament, Israël, geestelijke strijd, geestelijke vernieuwing, Koninkrijk van God en het werk van de Heilige Geest.

Hij is getrouwd met Corine en samen hebben zij drie kinderen: Rachel, Lucas en María Esperanza. Ds. Vreugdenhil is een actief hardloper en houdt erg van windsurfen; verder is hij gebruiker van Twitter (@gcvreugde) en heeft hij een eigen website (gcvreugdenhil.nl).