Corona maatregelen 7 oktober

EVogkadU4AAsPOf

Beste broeders en zusters,

Het zal u niet ontgaan zijn dat er drastische aanwijzingen over kerkelijke samenkomsten begin deze week zijn aangekondigd. In de kerkenraad van beide wijken van de Sint-Jansgemeente is daarom het besluit genomen dat we ons conformeren aan de richtlijnen zoals afgegeven door de PKN en de regering, maar dringen er bij hen tegelijkertijd stevig op aan om afspraken te maken over maatwerk. Dit gesprek is nog volop gaande. We menen dat we niet nu al, door vooraf anders te beslissen, tegen de landelijke richtlijn in moeten gaan en zo mogelijk een gewenste uitkomst van het debat frustreren.

Deze keuze doet ons pijn en verdriet. Wij verlangen ernaar om in onderlinge ontmoeting samen te komen onder het Woord en de lofprijzing te horen klinken. Wij beseffen dat we ook kunnen kiezen om wel erediensten met bezoekers te houden. Te meer daar wij de afgelopen maanden zeer zorgvuldig zijn omgegaan met de maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. 

Tegelijkertijd beseffen we dat de keuze voor dat wat we graag willen als gemeente, misschien indruist tegen wat goed is voor de naam van onze God. We kunnen als kerk ook de minste weg kiezen. Zoals onze Heer Jezus in Mattheüs 5 : 39 – 41 ons leert om meer te doen dan wat er gevraagd wordt. De andere wang toe te keren, ook het bovenkleed te geven in plaats van alleen het onderkleed, of twee mijlen mee te gaan in plaats van één mijl. Of zoals Paulus in 1 Korinthe 10 oproept om geen aanstoot te geven door te kiezen voor het eigen belang maar het belang van het behoud voor velen voor ogen te hebben. In deze keuze kunnen we zwak lijken, maar we weten ons sterk in Christus.

In deze keuze voelen wij ons verbonden met de kerk wereldwijd, zij die voortdurend geconfronteerd worden met een verbod op samenkomsten. 

Concreet betekent dit dat dat de diensten van komende zondag digitaal zullen doorgaan, maar dat deze niet opengesteld worden voor bezoekers. Alle daarmee samenhangende activiteiten zoals crèche, kinderbijbelvertelling, kinderleerdienst etc. zullen geen doorgang vinden.

Dit besluit betreft alleen de diensten voor komende zondag. Volgende week overwegen we opnieuw de situatie om anders te beslissen dan de landelijke richtlijn voorschrijft. Het moderamen wil de route naar maatwerk, zoals de PKN landelijk nu volgt, zo spoedig mogelijk bewerkstelligen. 

Wij vragen u de maatregelen te respecteren. Ook bevelen wij de gesprekken die komende dagen nog gevoerd worden bij u aan in uw voorbede. Laten we bidden om een begaanbare weg waar we zowel bijdragen aan de bestrijding van het oprukkende virus en zoeken naar een manier waarin de samenkomst rondom het Woord mogelijk blijft.

Hartelijke groet,

namens de kerkenraad van beide wijken van de Sint-Jansgemeente

7 oktober 2020