beperkte toegang Sint-Jan door kerkgangers weer mogelijk

Levende_Gemeente_a 15_37-2 - Edited

In de achterliggende week is binnen het gezamenlijk moderamen gezocht naar een verantwoorde wijze waarop de diensten in de Sint-Jan weer toegankelijk kunnen worden voor het maximaal aantal van 30 kerkgangers, passend binnen de richtlijnen van de PKN en de RIVM. 

Besloten is om vanaf komende zondag 25 oktober voor een periode van 4 weken hiermee een proef te doen en dit te evalueren. Omdat het goed is dat we de lof van God niet alleen op een digitale wijze organiseren maar ook de gemeenschap met Christus en elkaar in de Sint-Jan zelf als een soort waakvlam gaande te houden, een kleine ‘rest’ die staat voor een toekomstige belofte van een groter geheel. Bovendien is het voor de predikant ook fijner als hij een deel van de gemeente in de ogen kan zien. 

Hoe gaan we dit doen in zo’n grote gemeente? We hebben besloten om dit via de buurtouderlingen te organiseren. Zij staan pastoraal dicht bij de gemeenteleden in hun buurt en zij kiezen per dienst 2 tot 3 personen uit die de dienst fysiek kunnen bijwonen. Het aanmelden voor een dienst gebeurt in deze periode dan ook uitsluitend via en door de buurtouderlingen, dus het reserveringssysteem is dan tijdelijk niet vrij toegankelijk. We beseffen dat we hiermee maar een klein deel van onze gemeente kunnen toelaten, maar maken het op deze manier wel mogelijk dat een aantal gemeenteleden zo de onderlinge fysieke ontmoeting wel kan ervaren. 

Concreet betekent dit het volgende. Er is een rooster gemaakt waarbij voor de ene dienst gemeenteleden uit wijk A aan de beurt zijn en voor de andere dienst gemeenteleden uit wijk B. Wanneer twee tot drie mensen per ouderling gekozen worden, zijn er precies 30 kerkgangers. Een enkele keer zal de dienst opengesteld kunnen worden voor een speciale doelgroep (bijvoorbeeld voor jongeren), maar daarover leest u te zijner tijd in de Zondagsbrief. U kunt dus binnenkort benaderd worden door uw buurtouderling. Uiteraard kunt u ook uw buurtouderling erop attenderen om  iemand te benaderen.

Uiteraard zal er maar één ingang open zijn, namelijk bij de voormalige kosterswoning. Er zal niet gezongen worden door de gemeenteleden maar zoals gebruikelijk door het kleine koor. 

Hieronder het rooster:  

DatumOchtendMiddagThemaPlus/JanMeeting
25-10-2020Wijk AWijk BWijk A / B
01-11-2020Wijk BWijk AWijk A / B
Woe 4-11Dankdag avond: Wijk A/B
08-11-2020Wijk AWijk B
15-11-2020Wijk BWijk A

Met deze aanpassing denken de kerkenraden een passende invulling te geven aan de voortgang van de erediensten, de gemeenschap en onderlinge verbondenheid. Daarbij zoeken wij niet de grenzen op, ook al zou het op basis van de RIVM richtlijnen mogelijk kunnen zijn om meer dan 30 bezoekers toe te laten. Dit verandert op het moment dat er weer ruimte ontstaat voor het toelaten van meer dan 30 bezoekers in de diensten.  

Als kerkenraden vinden wij het opvolgen van de adviezen van de overheid de beste manier om onze verantwoordelijkheid te nemen nu we als samenleving deze grote crisis doormaken. We proberen dat steeds te doen door de verkondiging van het evangelie en het gemeenteleven zo veel mogelijk door te laten gaan. Tegelijkertijd streven we ernaar om voor de samenleving te getuigen van de hoop die in ons is op een manier die past bij de ernst van de situatie.

Ondanks dat we elkaar niet op deze manier kunnen ontmoeten, weten we ons in Christus met elkaar verbonden. Laten we ook op andere manieren aandacht hebben en houden voor elkaar. Ontmoetingen in klein verband, online contact, een telefoontje of app berichtje. Denk ook aan de doordeweekse momenten waarop de kerk ’s avonds open is ( https://sintjansgemeente.nl/openkerk/) en waarbij we elkaar in klein verband kunnen bemoedigen. Ook kunnen we voor elkaar en Christus’ gemeente als geheel bidden. Laten we volhouden en ons vasthouden aan de hoop die in ons is. Zoals in de Hebreeën brief staat:

Onze toevlucht is het vasthouden aan de hoop op wat ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een zeker en betrouwbaar anker voor onze ziel. (Hebreeën 6 : 18-19)

We hopen op goede en gezegende diensten,  zowel fysiek als digitaal!

Hartelijke groet,

namens de kerkenraden van wijk A en wijk B van de Sint-Jansgemeente

22 oktober 2020